Aktualności

04-05-15

Zapytanie Ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

MEGA Sp. z o.o.,

ul. Przemysłowa 52,

24-200 Bełżyce

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

-  Nazwa:

Wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych w projekcie „Opracowanie

innowacyjnego kombajnu do zbioru brokułów"

-  Zakres zamówienia

1)   Badania przemysłowe.

-       Opracowanie i wykonanie stanowisk oraz podzespołów do badań stacjonarnych w środowisku laboratoryjnym (system ogławiająco-odcinający oraz układ czyszczący).

-        Badania systemu ogławiająco-odcinającego w zakresie pomiaru momentu załączania noża, czasu pracy noża, momentu wyłączania noża, prędkości kątowej.

-        Dobór wielkości i kształtu noża, kąta natarcia oraz materiału z jakiego ma zostać wykonany pod kątem uzyskania odpowiedniej jakości i precyzji cięcia.

-        Badania pracy układu hydraulicznego napędzającego system ogławiająco-odcinający w zakresie: zmian ciśnienia w układzie hydraulicznym, momentu załączania, wyłączania oraz czasu pracy noży.

-        Dobór parametrów strumienia powietrza (kierunku, prędkości i objętości) w układzie czyszczącym pod kątem uzyskania wysokiej jakości oczyszczania zebranych brokułów przy założonej wydajności roboczej. Ustalenie wzajemnej konfiguracji układu czyszczącego i transportującego.

-        Badania współdziałania poszczególnych podzespołów, a szczególnie współdziałania układu ogławiająco-tnącego i indywidualnego układu transportującego oraz jakości działania układu czyszczącego.

-        Dobór ustawienia systemu ogławiająco-tnącego i transportującego w odniesieniu do kierunku ruchu kombajnu i linii rzędów roślin pod kątem uzyskania wysokiej skuteczności odcinania róż brokułów oraz zminimalizowania poziomu strat i uszkodzeń mechanicznych róż podczas ich transportu.

2)   Eksperymentalne prace rozwojowe.

-       Testy polowe prototypu kombajnu (wielokryterialna ocena jakości pracy kombajnu warunkach zbioru brokułów na plantacjach towarowych oraz zróżnicowanych warunków pogodowych).

-       Ocena jakości pracy kombajnu przy różnych parametrach roboczych i warunkach pracy (zależnych od plantacji) poprzez określenie m.in.: wydajności zbioru, jakość zbioru i zapotrzebowania mocy.

-        Dobór maksymalnego zakresu prędkości roboczych pod kątem uzyskiwanej jakości zbioru.

W/w zakres zamówienia będzie realizowany i rozliczany wg zasad konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw" „Poddziałania 1.1 1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt będzie złożony w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju do 31.05.2015 r. W przypadku braku akceptacji naszego wniosku zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane. Szczegółowe informacje o zasadach konkursu zawarte są na stronie NCBiR http://www.ncbir.pl/fundusze-europeiskie/poir/konkursy/konkursllll2015/

-   Wymagane doświadczenie w realizacji prac B+R z zakresu:

-        mechanizacji prac w uprawach ogrodniczych,

-   Termin zamówienia

-        Badania przemysłowe: okres realizacji 22 miesiące, rozpoczęcie do 30 dni po podpisaniu umowy na realizację projektu,

-       Eksperymentalne prace rozwojowe: okres realizacji 16 miesięcy, rozpoczęcie 24 miesięcy po podpisaniu umowy na realizację projektu,

-   Termin płatności

-        Płatności będą następowały w systemie zaliczkowym według harmonogramu ustalonego po podpisaniu umowy

Dodatkowych informacji udziela Prezes sp. Wojciech Matecki, tel. +48 607 082 520, e- mail: wojciech.matecki@megabelzyce.pl

Oferty należy składać do dnia 22.05.2015 r. pisemnie na adres: MEGA Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 52, 24-200 Bełżyce,

faxem na nr 81 517 22 63, bądź na adres e-mail: wojciech.matecki@megabelzyce.pl

 

Zapytanie pdf: Zapytanie pdf

Zapytanie Word: Zapytanie_ofertowe_word

wstecz