Aktualności

23-05-15

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Po przanalizaowaniu wszystkich ofert 

 1. Zapytanie ofertowe wraz z uszczegółowieniem oraz załącznikami udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. Wykaz ofert wraz z datą ich wpłynięcia zawiera notatka służbowa z dnia 22.05.2015.
 3. Oferta Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie została odrzucona z uwagi na brak doświadczenia z zakresu mechanizacji prac w uprawach ogrodniczych. Pozostałe ofert spełniły wszystkie wymagania.
 4. Streszczenie oceny i porównanych ofert:
 5. Oferent

  Cena brutto

  Ilość punktów

  Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  1 350 000

  72,88

  Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

  984 000

  100

  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

  1 200 000

  82

  Wydział Nauk Technicznych

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  1 050 000

  93,71

 6. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach został wybrany do wykonania usługi badawczej przedstawionej w zapytaniu ofertowym z dnia 04.05.2015. Jednostka ta zaoferowała najniższą cenę za realizację zamówienia oraz posiada najbogatsze doświadczenie w zakresie mechanizacji prac w uprawach ogrodniczych.Zamawiający oświadcza o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez Zamawiającego lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą.
 7. Zamawiający oświadcza o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez Zamawiającego lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą.

wstecz