Aktualności

01-10-14

ODWOŁANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ODWOŁANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 1 SIERPNIA 2014 R.

I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

          Zamawiający MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełżycach [ul. Przemysłowa 52, 20-240 Bełżyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318416, REGON: 060432388,  NIP: 7133014393, kapitał zakładowy: 1.000.000,00 zł], niniejszym, odwołuje zapytanie ofertowe z dnia 1 sierpnia 2014 r. na: System informatyczny umożliwiający elektroniczną wymianę danych (B2B) oraz Usługę informatyczno-techniczną – Migracja danych, i unieważnia postępowanie prowadzone w trybie powyższego zapytania.

          Przyczyną odwołania zapytania i unieważnienia postępowania jest ujawnienie omyłki w treści zapytania ofertowego, dotyczącej treści istotnych warunków zapytania. Ujawniona omyłka ma wpływ na szczegółowe ustalenie kryteriów wyboru oferty i wyłonienie Wykonawcy zamówienia.

         Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na powyższe zapytanie ofertowe zostaną powiadomieni przez Zamawiającego na piśmie o jego odwołaniu i unieważnieniu postępowania.

        Jednocześnie Zamawiający informuje, że po dokonaniu korekty zapytania ofertowego zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

wstecz