Aktualności

04-05-15

Opracowanie innowacyjnego kombajnu do zbioru brokułów

Uszczegółowienie Zapytania Ofertowego

 

Pragniemy poinformować, iż firma Mega Sp. z o.o. przystępuje do realizacji projektu pt. "Opracowanie innowacyjnego kombajnu do zbioru brokułów". Zapraszamy do składania ofert.

 z dnia 4.05.201

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podmiotami zapraszanymi do składania ofert są w szczególności uczelnie publiczne, instytuty badawcze, instytuty PAN lub inne jednostki naukowe będące organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę posiadające kategorię naukową A+; A; B posiadające siedzibę na terytorium Polski.
2. Podmiotem przystępującym do postępowania mogą być tylko i wyłącznie jednostki, które nie są powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim jednostkom naukowym, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
5. Oferta zwycięska zostanie wybrana w ciągu 3-u dni od terminu zakończenia zbierania ofert, a informacja ta zostanie przekazana wszystkim potencjalnym oferentom. Wybór oferenta nie będzie oznaczał zaciągnięcia zobowiązania cywilno-prawnego.

 

Wykonawcazostaniewybranywoparciuonastępującekryteria oceny:

II. KRYTERIA OCENY OFERT
Wykonawca zostanie wybrany w oparciu o następujące kryteria oceny:
Kryterium 1:
Oferowana cena przedmiotu zamówienia łącznie dla etapu 1 i 2 (waga 100%). Sposób wyliczenia punktów:

Najniższa cena brutto spośród badanych ofert
C = -------------------------------------------------------------- x 100 pkt.
Cena brutto badanej oferty


Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać: 100


Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych w ofercie.
Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100.

III. SPOSÓB OCENY OFERT

a) Sprawdzenie, czy oferta spełnia wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym. Oferty spełniające wymagania zostaną poddane dalszej ocenie. Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.
b) Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę wykonawcy, która łącznie za kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu, uzyska największą liczbę punktów.

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Oferta” (Załącznik nr 1) w języku polskim w formie pisemnej.
b) Oferta powinna dodatkowo zawierać wypełniony Załączniki nr 1 do ofert potwierdzające doświadczenie Oferenta. Do składania ofert dopuszczeni są jedynie Wykonawcy, którzy w latach 2011-15 posiadają publikacje naukowe i zgłoszenia patentowe z tego zakresu.

V. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
a) Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty prowadzenia negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z otrzymanej oferty bez podania przyczyny oraz do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
c) W przypadku zakwalifikowania do dalszego postępowania, wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony indywidualnie.
d) Aneksowanie warunków umowy z wykonawcą usługi badawczej jest dopuszczalne pod następującymi warunkami:
W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku:
- działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie,
- gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego
- konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń,
- niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie doświadczeń w warunkach rzeczywistych

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
- niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
- niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności,
- niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji
- umożliwiający przeprowadzenie doświadczeń w warunkach pogodowych umożliwiających realizację prac B+R.

 

Pliki do pobrania:

Uszczegółowienie Zapytania pdf

Uszczegółowienie zapytania doc

wstecz