Aktualności

10-04-14

Plan rozwoju eksportu

Mega Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji projektu: "Plan rozwoju eksportu". Projekt ma na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Projekt przyczyni się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz przyczyni się do promocji polskiej marki na rynkach zagranicznych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1. Paszport do eksportu - I etap.

wstecz