Aktualności

10-07-14

"Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie zamówień i realizacji dostaw"

Firma Mega Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie zamówień i realizacji dostaw”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Celem Projektu jest wdrożenie systemu elektronicznej wymiany danych pomiędzy MEGA Sp. z o.o. a współpracującymi Partnerami. Dzięki wdrożeniu przedmiotowego systemu realizacja procesów biznesowych obejmujących wzajemne kontakty handlowe Wnioskodawcy i Partnerów ulegnie znacznemu uproszczeniu oraz automatyzacji, co prowadzić będzie do wzrostu ich efektywności. Projekt dotyczy współpracy o zasięgu międzynarodowym (Polska, Czechy, Białoruś). Wnioskowane dofinansowanie wynosi 514 710,00 PLN.

Procesy biznesowe, których realizacja zostanie zautomatyzowana przez system:

1/ Oferowanie Partnerom produktów MEGA;

2/ Składanie zamówień przez MEGA oraz Partnerów MEGA;

3/ Wycena i fakturowanie dostawy / zamówienia;

4/ Monitoring statusu dostawy / zamówienia;

5/ Kontrola wzajemnych rozliczeń pomiędzy Partnerami;

6/ Raportowanie i analizy.

wstecz