Aktualności

01-06-17

Zapytanie ofertowe Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej

Witam

Działajac jako beneficjent projektu „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG nr umowy BIOSTRATEG2/298357/8/NCBR/2016

Niniejszym składam zapytanie ofertowe dotyczące następującego przedmiotu zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Szanowni Państwo,

Niniejszym składam zapytanie ofertowe dotyczące następującego przedmiotu zamówienia:

 

 Agregatu prądotwórczego biogazowego kogeneracyjnego do pracy równoległej z siecią wymagania:

 1. Moc agregatu 25 kVA /400 V/ 50 Hz
 2. Agregat obudowany wyciszony przystosowany do pracy na zewnątrz pomieszczeń.
 3. Agregat Wyposażony w kompletną instalację elektryczną umożliwiająca synchronizację z siecią jak również odbiór mocy z agregatu bez synchronizacji z siecią.
 4. Agregat musi być wyposażony w kompletną linię gazową w tym reduktor ciśnienia, zawór gazowy elektro magnetyczny, zawór mechaniczny.
 5. Odpowiedni sterownik kontrolujący pracę agregatu , pozwalający odczytywać główne parametry agregatu  jak: napięcie , prądy, częstotliwość, czas pracy, powodujący automatyczne zatrzymanie agregatu w przypadku stanów awaryjnych (wysoka temperatura, brak  ciśnienia oleju smarującego silnik ), zbyt niska lub zbyt wysoka częstotliwość
 6. Silnik
  1.  Biogazowy na bazie silnika wysokoprężnego z elektronicznym regulatorem prędkości obrotowej.
  2. Cztero cylindrowy.
  3. O pojemności skokowej  4000 cm3.
  4. Stopień sprężania 10,3:1
 7. Układ kogeneracji
  1. Wyposażony w wymiennik płytowy woda/woda
  2. Wymienni JAD 3” spaliny/woda
  3. Chłodnica rezerwowa z wentylatorem elektrycznym włączająca się automatycznie w przypadku braku odbioru ciepła z agregatu.
  4. Odpowiedni układ pomp obiegowych zapewniający prawidłowe funkcjonowanie kogeneracji.
 8. Układ elektryczny
  1. Kompletna wewnętrzna instalacja elektryczna z odpowiednimi zabezpieczeniami prądowymi.
  2. Instalacja rozruchowa silnika 12 V z akumulatorem.
  3. Ładowarka buforowa akumulatora
 9. Obudowa dźwiękochłonna
  1. Wykonana z blachy ocynkowanej malowana proszkowi łatwa do demontażu dla celów serwisowych.
 10. Dokumentacja techniczna:
  1. Instrukcja obsługi agregatu w języku polskim
  2. Instrukcja silnika
  3. Instrukcja prądnicy
  4. Instrukcja sterownika
  5. Schemat elektryczny
  6. Karta gwarancyjna
  7. Deklaracja zgodniści

 

Wszystkie powyższe elementy muszą być fabrycznie nowe. Silnik nie może być wyposażony w gaźnik. Zamówienie może być traktowane tylko jako całość, nie będą akceptowane oferty częściowe.

 

Zamawiający:

 

MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

20 – 240  Bełżyce

e-mail: biuro@megabelzyce.pl

 

Termin składania ofert: 07.06.2017 r.

 

Forma składania ofert:

 

Ofertę należy składać na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) korzystając z jednej z poniższych możliwości:

 

1. osobiście lub pocztą w siedzibie

MEGA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

20 – 240  Bełżyce

2. faxem: fax. (081) 517-22-63

3. e-mailem: e-mail: biuro@megabelzyce.pl

 

Kryterium oceny ofert:

 

 

Nazwa kryterium

Waga

Punktacja

1

Cena netto

90%

90

2

Gwarancja

10%

10

 

a)         punkty w ramach kryterium Cena netto będą przyznawane wg następującej formuły:

         Cmin

An = ——  * 100 * 90%

          Cr

gdzie:

Cmin - cena netto najtańszej oferty

Cr - cena netto oferty rozpatrywanej

An - ilość punktów przyznana ofercie

 

b)         punkty w ramach kryterium Gwarancja będą przyznawane wg następujących przedziałów:

-           Gwarancja do 12 miesięcy włącznie - 0 pkt.

-           Gwarancja powyżej 12 miesięcy do 23 miesięcy włącznie - 1 pkt.

-           Gwarancja powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy włącznie - 3 pkt.

-           Gwarancja powyżej 36 miesięcy 6-  pkt.

Zastrzeżenia:

 1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 2. Zamawiający nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:

Arkadiusz Skóra, arkadiusz.skora@megabelzyce.pl , 81 516 20 03 w 34

 

 Zapytanie : Zapytanie.doc Zapytanie.pdf

Formularz: Formularz ofertowy.doc Zapytanie ofertowe.pdf

 

 

wstecz