Zapytanie ofertowe Badanie społeczne i gospodarcze

01-07-19

Szanowni Państwo,

Niniejszym składam zapytanie ofertowe dotyczące następującego przedmiotu zamówienia:

 

Badanie społeczne i gospodarcze zapotrzebowania na przyszły produkt zagospodarowaniem pofermentu podczas hodowli i produkcji trzody chlewnej .

 

W wyniku realizacji projektu dokonana została  wdrożenie innowacyjnego rozwiązania dla producentów trzody chlewnej. Wymiernym efektem  powstała pilotażowa instalacja demonstracyjna w modelowym gospodarstwie hodowlanym o dużym środowiskowym potencjale opiniotwórczym. Współpraca ta nie tylko pozwoli na opracowanie innowacyjnych technologii ale również pobudzi aktywność badawczą prywatnego sektora gospodarczego.

 

Badanie rynku społecznego i gospodarczego powinno zawierać :

 

- Możliwości wdrożenia instalacji utylizującej odchody stałych na bazie procesu fermentacji gnojowicy z zagospodarowaniem pofermentu podczas hodowli i produkcji trzody chlewnej Instalacja utylizacji odchodów stałych na bazie procesu fermentacji gnojowicy z zagospodarowaniem pofermentu.

-Badanie zainteresowania fermy o wysokim statusie utrzymania zwierząt i rozwiązań technologicznych dotyczących : Instalacja utylizacji odchodów stałych na bazie procesu fermentacji gnojowicy z zagospodarowaniem pofermentu.

- Wszystkie grupy produkcyjno – użytkowe trzody chlewnej w Polsce prognozy i plan rozwoju rynku.

- Sytuacja na rynku trzody chlewnej w Polsce i Europie.

 

Zamawiający:

 

MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

20 – 240  Bełżyce

e-mail: biuro@megabelzyce.pl

 

Działający jako beneficjent w ramach projektu pt. „Projekt „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”  BIOSTRATEG nr umowy BIOSTRATEG2/298357/8/NCBR/2016

 

Termin składania ofert: 09.07.2019 r.

 

Forma składania ofert:

 

Ofertę należy składać na załączonym formularzu oferty korzystając z jednej z poniższych możliwości:

 

1. osobiście lub pocztą w siedzibie

MEGA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

20 – 240  Bełżyce

2. faxem: fax. (081) 517-22-63

3. e-mailem: e-mail: biuro@megabelzyce.pl

 

Kryterium oceny ofert:

Cena 100%

 

Zastrzeżenia:

  1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
  2. Zamawiający nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:

Arkadiusz Skóra, arkadiusz.skora@megabelzyce.pl , 81 516 20 03 w 34

Bełżyce, 01.07.2019 r.

Zapytanie: Zapytanie_ofertowe.doc Zapytanie_ofertowe.pdf

Formularz: Formularz ofertowy.doc Formularz ofertowy.pdf

wstecz