INFORMACJE OGÓLNE

MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Bełżycach w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa oraz prawa do prywatności użytkowników, a także spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa wprowadza niniejszą politykę prywatności, w której wskazuje sposoby w jakich dane osobowe użytkowników są przetwarzane i zabezpieczane.

Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez MEGA Sp. z o.o. danych osobowych użytkowników, względem których spełniane są wszystkie wymogi  zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w tym  zgodnie z zawartymi w nim wymogami bezpieczeństwa.

DEFINICJE

 1. „Polityka” – oznacza niniejszą Politykę Prywatności
 2. „Użytkownik” – oznacza osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez MEGA Sp. z o.o. w związku z korzystaniem z portalu.
 3. „Administrator – ADO” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania. Administratorem jest MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Bełżycach.
 4. „RODO”– oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. „Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 6. „Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 7. „Profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników konkretnej osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów jej pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
 8. „Zgoda” oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
 9. „Plik cookie” – zapisywany na komputerze użytkownika niewielki plik, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje wykorzystywane na odwiedzanych przez niego stronach.

 

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych, w rozumieniu RODO, jest MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełżycach przy ul. Przemysłowej 52, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000318416, numer NIP: 7133014393, REGON: 060432388.

We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e- mail: dane.osobowe@megabelzyce.pl

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Bełżycach w zakresie prowadzonej działalności przetwarza dane osobowe użytkowników w następujących celach:

 1. świadczenia usług – MEGA Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu dostarczania treści oraz usług użytkownikom portalu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – akceptacja regulaminu portalu);
 2. marketingu produktów i usług własnych – Spółka przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia marketingu, a także pomiaru i ulepszania treści oraz usług – art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO tj. zgoda użytkownika, a także realizacja prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest polepszanie swoich usług, zapewnienie ich jak najlepszej jakości;
 3. zawarcia i wykonywania umów – MEGA Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe, w związku z realizacją procesu zawierania umów z klientami i kontrahentami – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy);
 4. realizacji obowiązków prawnych MEGA Sp. z o.o. przetwarza dane, jeśli jest to konieczne dla zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych, sprawozdawczych, księgowych, pracowniczych – przez czas niezbędny do realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązków prawnych podmiotu);
 5. prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą z MEGA Sp. z o.o.- do czasu zakończenia rekrutacji (art. 221kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 6. realizacji prawnie uzasadnionego interesu – MEGA Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu zagwarantowania bezpieczeństwa, prowadzenia bieżącego kontaktu z kontrahentami i klientami, podtrzymywania bezpośrednich relacji biznesowych, komunikacji i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia elektroniczne bądź telefoniczne – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji, prowadzenia i utrzymania kontaktu oraz relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami – w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora – ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń).

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych mogą być organy państwowe oraz współpracujący z MEGA Sp. z o.o.  zewnętrzni usługodawcy, przetwarzający dane na zlecenie, na podstawie umów zawartych z Administratorem, w celach i zakresie niezbędnym dla realizacji tych celów (np. podmioty zajmujące się hostingiem danych z strony internetowej, dostawcy narzędzi służących do analityki działania strony internetowej).

MEGA Sp. z o.o. przekazuje dane wyłącznie podmiotom znajdujących się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, podlegającym przepisom unijnym o ochronie danych osobowych lub takim, które wiążą odpowiednie przepisy i standardy bezpieczeństwa. Spółka nie przekazuje danych użytkowników do krajów trzecich.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOM

W stosunku do danych osobowych przetwarzanych przez MEGA Sp. z o.o., Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych – zgodnie z art. 15 RODO, administrator danych ma obowiązek udzielić osobie informacji, czy przetwarza jej dane osobowe, udzielić dostępu do jej danych, przekazać informacje odpowiadające obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych, a także wydać kopię danych.
 2. prawo sprostowania danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO, osoba, której dane dotyczą może żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku takiego ograniczenia, dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – zgodnie z art. 21 RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacja- wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lit. f, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 5. prawo wycofania zgody – zgodnie z art. 7 pkt. 3 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.
 6. prawo usunięcia danych osobowych – zgodnie z art. 17 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć te dane osobowe jeżeli:
 • dane osobowe nie są już niezbędne co celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • osoba której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 1. prawo do przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umów, a także jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 2. prawo do wniesienia skargi – zgodnie z art. 77 RODO, osoba której dane dotyczą, jeżeli uzna, że jej dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z przepisami prawa, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o przesłanie informacji na adres: dane.osobowe@megabelzyce.pl lub pocztą tradycyjną na adres: MEGA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 52, 24-200 Bełżyce.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w okresie niezbędnym do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

W sytuacji przetwarzania Państwa danych osobowych na skutek wyrażonej przez Państwa zgody, dane osobowe przechowywane będą do momentu jej wycofania. W każdym momencie macie Państwo możliwość wycofania zgody udzielonej na portalu. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

W sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – Państwa dane nie będą dalej przetwarzane, jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania.

PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 22 RODO Administrator informuje, że treści znajdujące się na portalu mogą być automatycznie dopasowywane do Państwa preferencji tzn. być profilowane za pomocą danych osobowych wskazanych przez Państwa.

Zgoda na takie działanie, może być odwołana przez Państwa w dowolnym momencie.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz może być niezbędne, w tym do wykonania zleconych przez Państwa usług, skontaktowania się z Państwem lub wykonania innych celów Administratora.

PLIKI „COOKIES”

Informujemy, że MEGA Sp. z o.o. wykorzystuje na swojej stronie internetowej tzw. ciasteczka (cookies), które stanowią dane informatyczne w postaci plików tekstowych, zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje odczytane za pomocą cookies i podobnych technologii MEGA sp. z o.o. używa w celach:

 • reklamowych,
 • statystycznych
 • dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania, a także ułatwienia użytkownikowi korzystania z serwisu podczas jego przeglądania,
 • rozpoznawania urządzenia użytkownika przy kolejnych logowaniach i dostosowaniu oferowanych mu treści do wybranych przez niego preferencji, a także odpowiedniego wyświetlania strony- stosowania wybranych przez niego parametrów,
 • tworzenia statystyk, które pozwalają administratorowi zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu Korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

Wykorzystanie informacji odczytanych za pomocą cookies pozwala MEGA sp. z o.o. zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach.

Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez stronę internetową MEGA Sp. z o.o.

Informujemy, że nie jest możliwe przedostanie się wirusów, niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego do urządzeń Użytkownika poprzez pliki cookies.

Cookies nie zawierają danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację osoby.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych;

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Chwilą wprowadzenia zmian polityki prywatności jest opublikowanie jej nowego brzmienia na stronie internetowej MEGA Sp. z o.o.