MEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pt.

„Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji firmy MEGA Sp. z o.o.”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚP, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer projektu: POPW.01.02.00-06-0031/22

Celem projektu  jest wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) związanego z

wprowadzeniem wytwarzanych przez firmę MEGA produktów na rynki zagraniczne, co wpłynie na

zwiększenie aktywności gospodarczej firmy i wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynkach

międzynarodowych w wymiarze adekwatnym do możliwości oraz potencjału firmy.

Planowane efekty:

Wzrost sprzedaży produktów Mega Sp. z o.o., zbudowanie stałej obecności produktów na rynku zagranicznym, zbudowanie świadomości marki Mega Sp. z o.o.

 

Wartość projektu: 601 197,50 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 513 100,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 436 135,00 PLN